close
הדף עודכן באחרונה ב: י' שבט תשע"ה בשעה: 21:22
מספר גליונות השבוע: 491 מספר הורדות השבוע: 56286
סדר גליונות לפי:
חיפוש גליון
בחר פרשה: שפה: חוג:
שם הגליון: חפש

חוברת 'מבחר עלוני השבת'

להשיג ב'גרפומט' - דפוס דיגיטלי מקצועי

במחיר 10 ש"ח לחוברת

רח' שמעון חכם 11 פינת בר אילן ירושלים 

02-5337722 - g5337722@gmail.com


א ב שבפרשה  
הורדות 79

א ביהמ''דסאטמר   אידיש
הורדות 405

א בלאט גמרא   אידיש
הורדות 346

א גאליציאנע שטיקל תורה  
הורדות 152

א חסידישע אינגל   אידיש
הורדות 340

א טעם אין שבת   אידיש
הורדות 622

א לימוד פון די פרשה   אידיש
הורדות 207

א סיכום אויף די פרשה  
הורדות 158

אבות ובנים  
הורדות 78

אבות תקנום - דף היומי  
הורדות 36

אבותינו בולעטין   אידיש
הורדות 179

אבותינו בולעטין   אנגלית
הורדות 91

אבן אליעזר  
הורדות 705

אברהם אבינו  
הורדות 109

אגישמקע ווארט  
הורדות 616

אהבת הצדיקברסלב  
הורדות 56

אהבת ישראל  
הורדות 181

אהבת ישראל   אנגלית
הורדות 55

אהבת ישראל   אנגלית
הורדות 37

אהבת שלום המבואר  
הורדות 69

אהל מועדלעלוב  
הורדות 79

אהל שרה  
הורדות 111

אהלה של תורה  
הורדות 78

אונזער שיין בלעטל  
הורדות 257

אוצר הנפש  
הורדות 71

אוצר השבתסאטמר  
הורדות 151

אוצר לקוטי שיחות - לבני הישיבותחב"ד  
הורדות 32

אוצר ספרי פאר מקדושים  
הורדות 342

אוצרותברסלב  
הורדות 136

אוצרות החייםשומרי אמונים  
הורדות 38

אוצרות הפרשה  
הורדות 245

אוצרות יוסףניקלשבורג  
הורדות 46

אור אברהםזוועהיל  
הורדות 200

אור דניאל  
הורדות 85

אור האמונהברסלב   אנגלית
הורדות 41

אור האמונה  
הורדות 174

אור הזוהר  
הורדות 66

אור החיים  
הורדות 171

אור השבת  
הורדות 68

אור שמח   אנגלית
הורדות 56

אור שרה  
הורדות 45

אורות אמוניםשומרי אמונים  
הורדות 48

אורות הגבעה  
הורדות 35

אורות השובבי''םדינוב  
הורדות 121

אורחות חייםצאנז קלויזנבורג   אידיש
הורדות 169

אורי וישעי  
הורדות 112

אז נדברו  
הורדות 371

אילני הפרדססאטמר  
הורדות 133

איש חסד היה  
הורדות 214

איש לרעהו  
הורדות 363

אכסוף  
הורדות 53

אכסוף נועם שבת  
הורדות 172

אל ההריםזוועהיל  
הורדות 54

אמונת אומןברסלב  
הורדות 54

אמירה נעימהסקאליע  
הורדות 40

אמרות טהורותרחמסטריווקא   אידיש
הורדות 244

אמרי רצוןאמשינוב  
הורדות 84

אמרי שפר  
הורדות 39

אמריםסטריקוב  
הורדות 58

אפריון שלמה  
הורדות 267

אש תמידחב"ד   פרסית
הורדות 20

אשכול יוסף  
הורדות 32

אשרי האישאלכסנדר  
הורדות 67

אתגליאברסלב  
הורדות 63

באוצר החייםצאנז קלויזנבורג  
הורדות 192

באוצר חייםצאנז  
הורדות 99

באור החייםטאהש  
הורדות 133

באיאןבאיאן  
הורדות 73

באר הגן  
הורדות 72

באר הגן  
הורדות 0

באר הפרשה   אנגלית
הורדות 420

באר הפרשה  
הורדות 1278

בארה של תורה  
הורדות 147

באתי לגני תש''יחב"ד  
הורדות 34

באתי לגני תש''יחב"ד   אנגלית
הורדות 25

באתי לגני תשי''אחב"ד   אנגלית
הורדות 24

באתי לגני תשי''אחב"ד  
הורדות 28

בד''צ קהילות יעקב  
הורדות 111

בדרך היש''רקרעטשניף  
הורדות 35

בהלכה ובאגדה  
הורדות 78

בחצר הקודשסקווירא   אידיש
הורדות 243

בחצרותבאסטאן  
הורדות 33

בטוב טעם  
הורדות 98

ביאורים בספר התניאחב"ד  
הורדות 55

ביאורים ועיונים בדבר מלכותחב"ד  
הורדות 21

בינה לעיתים  
הורדות 31

בינת המשפט  
הורדות 102

ביערברסלב  
הורדות 56

בית א-ל  
הורדות 71

בית דוד  
הורדות 22

בית יוסף להבהדושינסקיא  
הורדות 48

בית רבינו שבבבלחב"ד  
הורדות 18

בית רבינו שבבבלחב"ד   אנגלית
הורדות 19

בית רבינו שבבבל - לנוערחב"ד  
הורדות 22

בית רבינו שבבבל - עם פיענוחיםחב"ד  
הורדות 17

בכל יום תמיד  
הורדות 66

בלע המות לנצחחב"ד  
הורדות 26

במוצאי מנוחה  
הורדות 348

במחשבה תחילה  
הורדות 106

במשנת הפרשה  
הורדות 378

במשנת מהר''ל  
הורדות 39

בני ציון  
הורדות 98

בנתיבות אבותינו - מרוקו  
הורדות 83

בנתיבות החיים   אידיש
הורדות 106

בנתיבות החיים   אידיש
הורדות 154

בסוד שיח  
הורדות 114

ברוך אתה  
הורדות 164

ברינה יקצורו  
הורדות 146

ברית אבות  
הורדות 64

בריתי יצחק  
הורדות 141

בשבילי הפרשה   אידיש
הורדות 226

בשורת הגאולהחב"ד  
הורדות 20

בשורת הגאולהחב"ד   אנגלית
הורדות 21

גאון יעקב  
הורדות 59

גבורת עקיבא  
הורדות 63

גיליון דבר תורהקרעטשניף  
הורדות 42

דבר מלכות הקטןחב"ד  
הורדות 19

דבר מלכות הקטן - יחידותחב"ד  
הורדות 20

דבר מלכות לנוערחב"ד  
הורדות 22

דבר מלכות לנוערחב"ד   אידיש
הורדות 26

דבר מלכות לנוערחב"ד   אנגלית
הורדות 23

דבר מלכות לנוערחב"ד   רוסית
הורדות 23

דבר תורהחב"ד   אידיש
הורדות 20

דברות קודשקאלוב  
הורדות 36

דברות קודשסטריקוב  
הורדות 37

דברות קודשתולדות אהרן  
הורדות 95

דברות קודשויז'ניץ  
הורדות 84

דברי אמוניםתולדות אברהם יצחק  
הורדות 115

דברי המבקש  
הורדות 88

דברי חיים  
הורדות 47

דברי יונה  
הורדות 90

דברי יושר  
הורדות 57

דברי ישרים  
הורדות 56

דברי קבלה  
הורדות 65

דברי שי''ח  
הורדות 243

דברי שלום  
הורדות 70

דברי תורהצאנז קלויזנבורג  
הורדות 194

דברי תורהצאנז  
הורדות 71

דברי תורהליזענסק  
הורדות 561

דברי תורהערלוי  
הורדות 37

דברי תורה - הגר''א קליינרמן  
הורדות 43

דברי תורה הרב סמיט   אנגלית
הורדות 37

דברי תורה הרב סמיט  
הורדות 67

דברי תורה לפרשת השבועבעלזא   אידיש
הורדות 337

דברי תורה לפרשת השבוע - מוגדלבעלזא  
הורדות 485

דברים טובים  
הורדות 339

דבש מלכותחב"ד  
הורדות 22

דגל מחנה יהודהסטרעטין  
הורדות 35

די תורה לערנט אונז   אידיש
הורדות 297

דמשק אליעזר  
הורדות 94

דעה ברורה  
הורדות 121

דעה חכמה לנפשך  
הורדות 37

דעם רבי'נס קוואלברסלב   אידיש
הורדות 70

דער אוצר   אידיש
הורדות 848

דער ליינער   גרמנית
הורדות 50

דעת זקנים  
הורדות 46

דעת חכמה  
הורדות 18

דפי הלכה   אנגלית
הורדות 60

דרוש לפרשת השבוע   אידיש
הורדות 107

דרך חיים   ספרדית
הורדות 43

דרך חיים   צרפתית
הורדות 52

דרך חיים   אנגלית
הורדות 49

דרכי דניאל  
הורדות 42

דרכי החיזוקפוניבז'  
הורדות 75

דרכי החיזוקפוניבז'   אנגלית
הורדות 54

דרכי נועםברסלב  
הורדות 31

האהל  
הורדות 55

האיגודפינסק קרלין  
הורדות 110

האיחוד  
הורדות 99

האיחוד בחידוד  
הורדות 58

האיחוד בחידוד   אנגלית
הורדות 23

הבארנדבורנה  
הורדות 46

הגאולהחב"ד  
הורדות 33

הדעה והדיבורתולדות אהרן  
הורדות 42

הדף היומי בהלכה  
הורדות 30

ההבטחה של רבי נחמןברסלב   צרפתית
הורדות 49

ההבטחה של רבי נחמןברסלב  
הורדות 61

הואיל משה  
הורדות 75

הוד השבת  
הורדות 90

היבטים לשוניים  
הורדות 35

היכל הקודשברסלב   אידיש
הורדות 54

היכל התורה - מלבורן   אנגלית
הורדות 26

הילולא דצדיקיא   אידיש
הורדות 390

הילולא קדישא  
הורדות 185

הלולא דצדקיא  
הורדות 293

הליכות והלכותסאטמר   אידיש
הורדות 129

הלכה בגבעה  
הורדות 48

הלכות לשולחן שבת - ילדיםבעלזא   אידיש
הורדות 65

הלכות לשולחן שבת לילדיםבעלזא  
הורדות 96

המאור  
הורדות 58

המאור שבתורה  
הורדות 148

המאמר השבועי  
הורדות 32

המברךברסלב  
הורדות 41

המנהג  
הורדות 277

המנורה הטהורה  
הורדות 38

המעיין  
הורדות 77

המעשה הוא העיקרחב"ד   אנגלית
הורדות 22

המעשה הוא העיקרחב"ד  
הורדות 20

המעשה הוא העיקר - י' שבטחב"ד  
הורדות 24

המעשה הוא העיקר - י' שבטחב"ד   אנגלית
הורדות 18

הנותן אמרי שפר  
הורדות 266

השבת של רבי נחמןברסלב   צרפתית
הורדות 41

השבת של רבי נחמןברסלב   רוסית
הורדות 36

השבת של רבי נחמןברסלב   אנגלית
הורדות 47

השבת של רבי נחמןברסלב   ספרדית
הורדות 40

השבת של רבי נחמןברסלב  
הורדות 51

השמחהבעלזא  
הורדות 178

ואני תפלתי   אידיש
הורדות 241

והערב נא  
הורדות 78

והערב נא   אנגלית
הורדות 58

וואונדערליכע מעשיותדינוב   אידיש
הורדות 311

ווארט לכבוד שבת  
הורדות 68

וזרח השמ''ש  
הורדות 47

וידעת היום  
הורדות 72

ויזרע יצחק  
הורדות 102

ויצב אברהם  
הורדות 122

ויקהל דוד  
הורדות 157

וישמע משה  
הורדות 105

ויתענגו מטובך  
הורדות 146

וכל מאמינים   אנגלית
הורדות 74

וכל מאמינים   אידיש
הורדות 187

וכל מאמינים  
הורדות 152

וקראת לשבת עונג  
הורדות 215

זה השער  
הורדות 80

זו דרכנו  
הורדות 75

זכרו תורת משהלעלוב  
הורדות 117

זכרון נצח  
הורדות 86

זקניך ויאמרו לךסאטמר   אידיש
הורדות 283

חדור בד''םחב"ד  
הורדות 22

חוברת עלונים  
הורדות 216

חזונית  
הורדות 72

חידושי תורהסאטמר  
הורדות 36

חיים טובים   אידיש
הורדות 165

חינוך בפרשה  
הורדות 130

חצר אמוניםשומרי אמונים  
הורדות 30

טהר לבנו  
הורדות 84

טוב לחסות בה'  
הורדות 89

טועמיה  
הורדות 313

טיב הקהילה  
הורדות 386

טיב הקהילה   אנגלית
הורדות 79

יגדיל תורהצאנז קלויזנבורג   אידיש
הורדות 158

ידיעות והוראות ט''ו בשבט   אידיש
הורדות 201

יזכרם  
הורדות 28

יחוד ההתבודדותברסלב   אנגלית
הורדות 28

יחי המלךחב"ד  
הורדות 28

יין ישן  
הורדות 45

ימי קודש   צרפתית
הורדות 44

ימי קודש  
הורדות 109

ימי קודש   אנגלית
הורדות 53

יסוד החסידות  
הורדות 192

יסודות החינוך  
הורדות 48

יסודות החינוך  
הורדות 0

יסודות מהסדרה   אנגלית
הורדות 48

ישא ברכה  
הורדות 155

ישמח ישראל מבואר  
הורדות 43

כאיל תערוג  
הורדות 167

כולל רב פעלים  
הורדות 76

כינור דוד  
הורדות 66

כנישתא חדאברסלב   אנגלית
הורדות 28

כנסת ישראל  
הורדות 81

כרם בית שמואלאלכסנדר  
הורדות 229

כרמינואלכסנדר  
הורדות 205

כתרה של תורהסאטמר  
הורדות 161

לאור הנר  
הורדות 126

לחיות כיהודי   אנגלית
הורדות 53

לחמי לאישי  
הורדות 20

לחנך  
הורדות 205

ליקוטי אורהסאטמר  
הורדות 53

ליקוטי שמואל  
הורדות 168

ליקוטי שמואל - הוספות  
הורדות 125

ליקוטי שמואל - מועדים  
הורדות 211

ליקוטים יקריםפינסק קרלין  
הורדות 115

ליקוטים נפלאים  
הורדות 265

למען אחי  
הורדות 37

למען שמו באהבה  
הורדות 128

למען תדע   אידיש
הורדות 123

למעשה פון דער פרשהברסלב   אידיש
הורדות 69

לעבן מיט דער צייטחב"ד   אידיש
הורדות 28

לעבן מיט דער צייט - עניני משיחחב"ד   אידיש
הורדות 18

לעשותולעלוב  
הורדות 180

לקוטי שיחותחב"ד   אנגלית
הורדות 20

לקוטי שיחותחב"ד  
הורדות 25

לקוטי שיחות - גאולה ומשיח חב"ד  
הורדות 17

לקוטי תורה המבוארחב"ד  
הורדות 75

לקח טוב  
הורדות 27

לקראת שבתחב"ד  
הורדות 18

לקראת שבתסקווירא  
הורדות 254

לשכנו תדרשו  
הורדות 92

מאור הצבי  
הורדות 51

מאורות אשרטשענגער  
הורדות 88

מאורות הדף היומי  
הורדות 241

מאורות החסד  
הורדות 79

מאמר השקפהסאטמר   אידיש
הורדות 164

מאמר מבואר - מספרי החסידות  
הורדות 209

מאמר מהגר''מ שטרנבוך  
הורדות 88

מבאר רבותינו  
הורדות 214

מגדל אור   אנגלית
הורדות 40

מגדל דוד  
הורדות 65

מגזין תניאחב"ד  
הורדות 32

מדריך למעשה  
הורדות 65

מה בדף  
הורדות 45

מחודדין בפיך  
הורדות 56

מחמדי התורה  
הורדות 85

מחשבה על הפרשה   אנגלית
הורדות 16

מידי שבת   צרפתית
הורדות 53

מידי שבת  
הורדות 108

מידע שבת בשבתו  
הורדות 13

מיט א טיפערן בליק   אידיש
הורדות 151

מיין שבת אוצרבעלזא   אידיש
הורדות 395

מלאים זיו  
הורדות 117

מלאכת מחשבת  
הורדות 53

ממשנתה של תורה  
הורדות 20

מנחת אשר   ספרדית
הורדות 42

מסביב לשולחן  
הורדות 122

מסורת אבות  
הורדות 48

מעדני אשר  
הורדות 209

מעיינות החייםצאנז זוועהיל  
הורדות 98

מעייני הישועהליעזש  
הורדות 20

מעינות מהרצ''אדינוב  
הורדות 73

מרבה תורה  
הורדות 57

מריח ניחוח  
הורדות 53

משא ומתן  
הורדות 61

משיב כהלכה  
הורדות 65

משיעורי בית אבות  
הורדות 26

משך חכמה המבואר  
הורדות 111

משל ונמשל  
הורדות 241

משננים הלכות  
הורדות 17

משנת השבועאונגוואר  
הורדות 23

מתוק מדבש  
הורדות 124

נוה ההיכל  
הורדות 15

נועם הנשמותפרימישלאן  
הורדות 88

נחלת ה'  
הורדות 83

נחלת יעקב יהושעבעלזא  
הורדות 84

נחלת שדה  
הורדות 52

נחלתנו - ממעיינות הבעש''ט  
הורדות 102

ניצוצות הפרשה  
הורדות 59

ניצוצי אור   אנגלית
הורדות 36

נ''ך עם פרש''י  
הורדות 37

נעים זמירות   אידיש
הורדות 110

נפלאות הבריאה  
הורדות 203

נפלאות שמשון  
הורדות 130

נפשו גחלים תלהט  
הורדות 19

נקודה בפרשה  
הורדות 33

נקודה בפרשה  
הורדות 0

נקודה טובה  
הורדות 57

נקודת האמתברסלב   אידיש
הורדות 77

נר ההפטרה   אידיש
הורדות 88

נר לשולחן שבת  
הורדות 323

נר רחמים  
הורדות 51

נשיח בחוקיך  
הורדות 70

נתיבות התורה  
הורדות 81

סוגיות בדף היומי  
הורדות 78

סוד החשמל  
הורדות 88

סיפורי צדיקים  
הורדות 1061

סיפורים ומעשיותברסלב   צרפתית
הורדות 38

סיפורים לפרשת השבוע  
הורדות 370

סיפורים משלים ועדויותברסלב  
הורדות 64

סיפורים מתוך 'ליקוטי שמואל'  
הורדות 251

עדכוני כשרות  
הורדות 20

עדת אש קודש   אנגלית
הורדות 22

עולת שבת בשבתו ו' ז'סאטמר   אידיש
הורדות 107

עולת שבת בשבתו טסאטמר   אידיש
הורדות 136

עומקא דפרשה  
הורדות 32

עומקא דפרשה - מודיעין עילית  
הורדות 23

עונג שבת  
הורדות 93

עונג שבת  
הורדות 133

עונג שבת - הידברות  
הורדות 37

עט סופרברסלב  
הורדות 41

עטרת יהודהראזלא  
הורדות 49

עטרת שלוםקאמרנא  
הורדות 41

עין יפה   אידיש
הורדות 99

על התורה ועל העבודה  
הורדות 16

עלה לתרופהברסלב  
הורדות 103

עלון דע  
הורדות 65

עלון המשפט  
הורדות 22

עמודי אורברסלב  
הורדות 46

עמישב  
הורדות 26

עמקי ההפטרה   אנגלית
הורדות 19

עמקי ההפטרה  
הורדות 23

ענין בפרשה  
הורדות 52

פחד דוד  
הורדות 109

פינת השבוע  
הורדות 89

פלפולא דאורייתא  
הורדות 86

פניני בית לוי  
הורדות 331

פניני החסידות  
הורדות 51

פניני הכותל  
הורדות 62

פניני הסופר  
הורדות 178

פניני הפרשה  
הורדות 79

פניני עין חמד  
הורדות 407

פניני עין חמד  
הורדות 0

פניני שפע חייםצאנז  
הורדות 73

פניני תורה וחסידות  
הורדות 576

פנינים  
הורדות 615

פנינים והערות  
הורדות 43

פנינים יקרים  
הורדות 207

פנינים יקרים   אידיש
הורדות 177

פרדס יהודה   אנגלית
הורדות 82

פרדס יהודה   אידיש
הורדות 212

פרדס יצחק  
הורדות 32

פרד''ס לשולחן שבת  
הורדות 150

פרדס שמי  
הורדות 79

פרורים משולחן רבינו  
הורדות 161

פרי עמלינו  
הורדות 85

פרפראות  
הורדות 299

פרפראות וגימטריות  
הורדות 123

פרפראות פאר  
הורדות 129

פרשה פשעטיל   אנגלית
הורדות 57

פרשיית השבוע  
הורדות 62

פרשת השבוע  
הורדות 58

פרשת השבועברסלב  
הורדות 42

פרשת השבוע וההפטרה   רוסית
הורדות 38

פרשת השבוע וההפטרה   אנגלית
הורדות 51

צדקת שלום  
הורדות 40

צהר תעשה לתיבה  
הורדות 34

צמאה נפשיברסלב  
הורדות 61

צפונות בפרשה  
הורדות 44

קב ונקי  
הורדות 209

קהילת פרוזדור   אנגלית
הורדות 31

קול אמונהקרעטשניף  
הורדות 90

קול אמוניםשומרי אמונים  
הורדות 88

קול ברמה  
הורדות 79

קול ברמה נשמע  
הורדות 59

קול התאחדותינוסאטמר  
הורדות 182

קול יעקב  
הורדות 39

קול יעקב  
הורדות 100

קול צופייך   צרפתית
הורדות 10

קונטרס פורים קטן - תשנ''בחב"ד  
הורדות 14

קטעים מספר אור החיים  
הורדות 126

קינדערגארטן ווינקלסאטמר   אידיש
הורדות 97

קיצור שו''ע המבואר  
הורדות 142

קנין תורהתולדות אהרן  
הורדות 75

קרבנו לעבודתך  
הורדות 100

קשר איתןויז'ניץ  
הורדות 90

ראש הגבעה  
הורדות 15

רזא יקירא  
הורדות 43

שאלות אין ידיעותסאטמר   אידיש
הורדות 95

שארית יעקבנדבורנה-ביתר  
הורדות 29

שארית מנחם  
הורדות 67

שבט יהודה  
הורדות 33

שביל הפרדסאשלג  
הורדות 30

שבילי פנחסבעלזא   צרפתית
הורדות 51

שבילי פנחסבעלזא  
הורדות 270

שבילי פנחסבעלזא   אנגלית
הורדות 72

שבלים  
הורדות 25

שבת אורה  
הורדות 17

שבת בשבתו  
הורדות 61

שבת טיש  
הורדות 1169

שבת טיש - גיליון מיוחד  
הורדות 876

שואלים ודורשים  
הורדות 28

שובה ישראל  
הורדות 115

שי עולמותברסלב  
הורדות 13

שיח  
הורדות 26

שיח אהרון  
הורדות 81

שיחות נובהרדוק  
הורדות 112

שיחות קודשדז'יקוב ויז'ניץ  
הורדות 70

שיחות קודשספינקא   אנגלית
הורדות 44

שיחות קודשמאקאווא  
הורדות 0

שיחות קודשמאקאווא  
הורדות 0

שיחות קודשמאקאווא  
הורדות 0

שיחות רבי ישראלברסלב  
הורדות 41

שיחת השבועחב"ד  
הורדות 443

שיחת חבריםברסלב  
הורדות 59

שיעור מישיבת הכותל  
הורדות 54

שיעורי הרב רוזנבלום  
הורדות 62

שלום עליכם  
הורדות 119

שלמים בציון  
הורדות 57

שמעו ותחי נפשכם  
הורדות 98

שמעתתא עמיקתא  
הורדות 95

שער השמים  
הורדות 100

שערי העיר  
הורדות 72

שערי מדע   אידיש
הורדות 367

שערי מתיבתאסאטמר  
הורדות 13

שערי שלום  
הורדות 65

שפת אמת המבואר  
הורדות 185

שתוליםבאסטאן  
הורדות 30

שתקתי ונושעתי  
הורדות 830

תהלות מנחם - לפרק קי''גחב"ד  
הורדות 14

תהלים המבואר  
הורדות 46

תהלתו בקהל חסידים  
הורדות 158

תובנות הסולם  
הורדות 21

תורה ותפילה   אנגלית
הורדות 37

תורה תבלין  
הורדות 64

תורת אהל משה  
הורדות 92

תורת הקורא  
הורדות 80

תורת חסד  
הורדות 96

תורת שלום  
הורדות 30

תורתו של רש''י  
הורדות 86

תפארת ינון  
הורדות 71

תפארת נוי  
הורדות 79

תפארת שלמה   אידיש
הורדות 135